Synchronoss ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Synchronoss ยังระดมทุน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเฉพาะบุคคล รายได้สุทธิที่ใช้รีไฟแนนซ์โครงสร้างเงินทุนของบริษัท BRIDG

Read More