Zoom เป็นไคลเอนต์การสื่อสารผ่านวิดีโอรายแรกที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานสากล (Common Criteria)

ซึ่งออกโดยสำนักงานความปลอดภัยข้อมูลกลางของเยอรมัน (German Federal Office for Information Security) ใบรับรองดังกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาคว

Read More