Press Releases

Nuvectra® ยังคงให้การสนับสนุนผู้ป่วยปัจจุบันที่ได้รับการปลูกถ่าย Algovita® ตามการยื่นฟ้องโดยสมัครใจของบริษัทสำหรับบทบัญญัติที่ 11

กระบวนการควบคุมโดยศาลไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือฟังก์ชั่นการใช้งานของอุปกรณ์ Algovita โดยบริษัทยังคงให้การสนับสนุนไปยังแพทย์

PLANO, Texas, Nov. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Nuvectra Corporation (NASDAQ: NVTR) (“Nuvectra” หรือ “บริษัท”) บริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านการกระตุ้นประสาททางการแพทย์ ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เลือกที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้บทบัญญัติที่ 11 แห่งประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ในศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกา …